FUNDACJA HARMONIA

Statut Fundacji

Postanowienia ogólne

§1

Fundacja Harmonia, zwana dalej Fundacją, ustanowiona została w dniu 17.05.2023 roku przez Agnieszkę Zagor, zwaną dalej Fundatorką, przed notariuszem Dariuszem Ruszkiewicz w Kancelarii Notarialnej z siedzibą w Chełmnie, ul. Grudziądzka 18.

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Chełmno.
 2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j.Dz.U.2018.1491 ze zm.), regulacji dotyczących organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego i innych właściwych aktów prawa oraz postanowień niniejszego Statutu.
 3. Właściwym ministrem jest Minister właściwy do spraw Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 4. Terenem działalności Fundacji jest Rzeczpospolita Polska.
 5. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 6. Fundacja ma osobowość prawną.

 

Cele i zasady działania Fundacji

§2

Celami Fundacji są:

a) przyczynianie się do wzrostu świadomości zdrowotnej, mentalnej, moralnej i społecznej,

b) wspomaganie samorealizacji w aspektach zdrowia i dobrego samopoczucia,

c) ochrona i promocja zdrowego stylu życia

d) upowszechnianie wiedzy na temat holistycznego podejścia do zdrowia (w tym wspieranie nowych metod terapii w zakresie medycyny naturalnej)

e) działalność na rzecz promocji i popierania aktywnego stylu życia

f) promocja zdrowego stylu życia i profilaktyki zdrowotnej poprzez wskazanie holistycznego podejścia jako podstawowej zasady utrzymania dobrego stanu zdrowia i zapobiegania chorobom

 

§3

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a) działalność edukacyjną w oparciu o ogólnodostępne materiały oraz tworzenie własnych projektów i przedsięwzięć edukacyjnych

b) organizację warsztatów i szkoleń, prelekcji, seminariów i wszelkiego poradnictwa służącego realizacji celów statutowych

c) organizację w przestrzeni publicznej akcji promujących ochronę i promocję zdrowia takich jak: spotkania dyskusyjne, warsztaty, happeningi oraz inne wydarzenia kulturalno-edukacyjne,

d) promocję i organizację akcji popularyzujących cele Fundacji, organizowanie i prowadzenie programów i konferencji propagujących cele fundacji oraz informowanie o nich w środkach masowego przekazu.

e) propagowanie zdrowego stylu życia.

 

§4

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

§5

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób, osób prawnych i instytucji zbieżną z jej celami.

 

Organy fundacji i sposób ich funkcjonowania

§6

Jedynym organem fundacji jest zarząd.

 

§7

 1. Zarząd fundacji składa się minimalnie z jednego członka zarządu, a maksymalnie trzech, powoływanych przez Fundatora na czas nieokreślony. W skład zarządu może wchodzić fundator.
 2. Członkowie zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Zarząd wybiera ze swojego grona Prezesa Zarządu.
 4. Strukturę organizacyjną i formy działania Zarządu określa Regulamin.

 

§8

 1. Zarząd kieruje działalnością fundacji i reprezentuję ją na zewnątrz.
 1. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
 • uchwalanie rocznych planów finansowych
 • sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji
 • ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników fundacji,
 • przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji,
 • podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach

3. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu składa Prezes Zarządu, a w przypadku gdy członków zarządu jest więcej niż jedna osoba, każdemu członkowi zarządu przysługuje prawo reprezentacji.

4. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów.

5. Zarząd wybiera spośród członków Prezesa zarządu na dwuletnią kadencję.

6. Funkcję Prezesa Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

 

Majątek Fundacji

§9

 1. Majątek fundacji stanowi jej fundusz założycielski w wysokości, ustalony w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji.
 2. Majątek Fundacji pochodzi z:
 • darowizn, spadków i zapisów,
 • dotacji i subwencji,
 • zbiórek publicznych,
 • nawiązek i świadczeń pieniężnych,
 • dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych,
 • środków otrzymanych od sponsorów,
 • inne mienie uzyskane lub nabyte oraz funkcje w toku jej działania.
 1. Dochody osiągane przez Fundację są przeznaczane w całości na realizację jej celów statutowych.

 

§10

 1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem fundacji w stosunku do członków zarządu fundacji, fundatora, patrona Fundacji, pracowników fundacji oraz osób, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi.
 2. Niniejszy statut ustanawia zakaz przekazywania majątku fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Fundacja nie może wykorzystywać majątku fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
 4. Fundacja nie może nabywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Zmiana Statutu

§11

1.Zmiany statutu dokonać może fundator. Zmiany nie mogą dotyczyć, celów, dla realizacji których została ustanowiona Fundacja i określonych w akcie założycielskim.

 

Likwidacja Fundacji

§12

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.
 3. Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator.
 4. Fundacja w stanie likwidacji może połączyć się z inną fundacją, realizującą zbieżne cele z celami działalności Fundacji.

FUNDACJA HARMONIA

ul. Łożyńskiego 6/22, 86-200 Chełmno
email: kontakt@agnesmaylife.pl
NIP 8751567786
KRS 0001039491 
Numer konta:
98 1160 2202 0000 0005 7170 4527
tytuł przelewu: Darowizna
Scroll to Top